Done Process

Gudratly Mekan

Grafika dili

Özleriniň ençeme ýyllyk gurluşyk we gurnama ugrunda alyp baran işlerini gurluşyk harytlarynyň önümçiligi bilen birleşdiren “Gudratly Mekan” HJ izogam önümçiligine  başlady. Öndürýän önümeriniň hiline aýratyn üns berýän bu toparyň önümlerini  “Aryketek” adatdan daşary lýuks dizaýn bilen brendleşdirdi.
“Harydymyzyň ilkinji barlag üçin çykaran önümlerini “Aryketek” tarapyndan ýasalan gaplara ýerleşdirip alyjylarymyza hödürlämizde: “Bäh, edil sakgyç ýaly owadan gap bilen satylýan izogam hem boljak eken” diýmekleri, biziň önümçilik prosesimizde birkemsiz we arassa önüm çykarmagmyza itergi berdi” Eziz Gölliýew