Done Process

Rahat brasserie

Grafika dili

Rahat Coffee üçin ýerine ýetirilen işleriň şowly çykmagy netijesinde “Rahat Brasserianyň” brendiň işi toparymyza ynanyldy.  Rahat Brasserianyň bar bolan interýeri bilen utgaşdyrylyp taýýarlanan brendiň konsepsiýasy berilýän hyzmata täze öwüşgün getirdi. Hödürlenýän tagamlara reňk berilmegi bolsa bu ýerine ýetirilen işiň esasy aýratynlygy bolsa gerek.
“ Brasseriada “loyal customer” gazanmak üçin tagamlarymyzyň, hat-da ol ýerde açýan aýdymlarymyzyň üstünde hemişe işleýäs. Emma “aryketegiň” eden dizaýny bilen ençeme müşderimiziň sosýal mediadaky suratlaryny hem bezändigimize ynanýas. “ Mamed Soew